مشاهیر نویسندگان و رمان نویسان ایرانی
Famous Iranian Writers & Novelists
Underconstruction
همکاران بخش ادبی ققنوس در حال آماده سازی این قسمت می باشند
اگر نام شما در لیست مشاهیر قرار دارد می توانید
حد اقل یک داستان کوتاه و یا یک مقاله ادبی بصورت فایل ورد برای ما بفرستید
info@qoqnoos.com
Sorted by Persian Alphabet
ترتیب بر اساس حروف الفبای فارسی

Aghaei Farkhondeh

فرخنده آقایی

Ebrahimi Nader
نادر ابراهیمی
Okhovat Mohammad Rahim
محمد رحیم اخوت
Arastoei Shiva
شیوا ارسطویی
Asghari Hasan
حسن اصغری
Afghani Mohammad Ali
علی محمد افغانی
Elyati Mitra
میترا الیاتی
Baraheni Reza
رضا براهنی
Bahrami Mihan
میهن بهرامی
Behrangi Samad
صمد بهرنگی
Bayat Mitra
میترا بیات
Parsipour Shahrnoush
شهرنوش پارسی پور
Parvizi Rasool
رسول پرویزی
Parvinrouh Shahla
شهلا پروین روح
Pezeshkzad Iraj
ایرج پزشک زاد
Pirzad Roya
زویا پیر زاد
Taraghi Goli
گلی ترقی
Jamalzadeh Mohammad Ali
محمدعلی جمالزاده
Chobak Sadegh
صادق چویک
Cheheltan Amir hasan
امیرحسن چهلتن
Hajizadeh Farkhondeh
فرخنده حاجی زاده
Hejazi Khatereh
خاطره حجازی
Hejazi Mohammad
محمد حجازی
Hakimi Zohreh
زهره حکیمی
Hamzavi Khosro
خسرو حمزوی
Kheradmand Farideh
فریده خردمند
Khosravi Abotorab
ابوتراب خسروی
Daneshvar Simin
سیمین دانشور
Daneshvar Mahin
مهین دانشور
Davar Mitra
میترا داور
Darvishian Ali Ashraf
علی اشرف درویشیان
Dolatabadi Mahmoud
محمود دولت آبادی
Razi Farideh
فریده رازی
Rahimzadeh Mahkameh
مهکامه رحیم زاده
Pour ravani Moniro
منیرو روانی پور
Zangi Abadi Reza
رضا زنگی آبادی
Sari Fereshteh
فرشته ساری
Saedi Gholamhossein
غلامحسین ساعدی
Salari Noushin
نوشین سالاری
Sanapour Hossein
حسین سناپور
Shamlo Sepideh
سپیده شاملو
Sharifzadeh Mansoreh
منصوره شریف زاده
Sadeghi Bahram
بهرام صادقی
Sadighim Fariba
فریبا صدیقیم
Safdari Mohammad Reza
محمدرضا صفدری
Talbof Tabrizi Abdolrahim
عبدالرحیم طالبوف تبریزی
Tabatabaei Nahid
ناهید طباطبایی
Alavi Tahereh
طاهره علوی
Bozorg Alavi
بزرگ علوی
Alizadeh Ghazaleh
غزاله علیزاده
Farrokhzad Pouran
پوران فرخزاد
Fasih Esmaeil
اسماعیل فصیح
Ghasemzadeh Mohammad
محمد قاسم زاده
Ghasemi Reza
رضا قاسمی
Kateb Mohammad Reza
محمدرضا کاتب
Kashigar Media
مدیا کاشیگر
Kabiri Nahid
ناهید کبیری
Karampour Farzaneh
فرزانه کرمپور
Kashkouli Ghasem
قاسم کشکولی
Golestan Ebrahim
ابراهیم گلستان
Golshiri Houshang
هوشنگ گلشیری
Nosrat Masouri
نصرت ماسوری
Mojabi Javad
جواد مجابی
Mohammadali Mohammad
محمد محمدعلی
Mahmoud Ahmad
احمد محمود
Modares Sadeghi Jafar
جعفر مدرس صادقی
Marofi Abbas
عباس معروفی
Behjat Malek Kiyani
بهجت ملک کیانی
Shahryar Mandani Pour

شهریار مندنی پور

Mirsadeghi Jamal
جمال میرصادقی
Molavi Fereshteh
فرشته مولوی
Najdi Bjan
بیژن نجدی
Najm Abadi Farideh
فریده نجم آبادی
Vafa Fariba
فریبا وفی
Hedayat Sadegh
صادق هدایت
   
 
Copyright @ qoqnoos.com
Back to Main